Rule-Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet (Rule) kan samla in personuppgifter på följande sätt: 

Digital kommunikation

 • Personuppgiftsbiträdet sparar all information kring digital kommunikation ifrån Personuppgiftsansvariges konto i Rule och lagrar information om besökare, IP- adress, geografisk position, tid och klick. 

Formulär publicerade ifrån Rule

 • Det är även möjligt för Personuppgiftsansvarige att via Rule skapa egna formulär ("Widgets") som visas upp på webbplatsen. Dessa kan användas för att insamla personuppgifter. 

Importera eller manuellt ange personuppgifter

 • Personuppgiftsansvarige kan själv eller med hjälp ifrån Personuppgiftsbiträdet importera personuppgifter in i Rules databas. Det kan ske indirekt via webbplatsen, digital kommunikation, genom att importera uppgifter direkt i Rules gränssnitt eller via API. Personuppgiftsansvarige kan även välja att aktivera tillägg för integrationer med andra system (e-post, CRM, eventsystem, etc.). Dessa integrationer kan förse Rule med personuppgifter. 

I Rule kan Personuppgiftsansvarige utföra matchning mellan prenumerations/medlemsbaser i syfte att identifiera beteenden. Syftet med denna matchning är att kunna rikta mer relevant digital kommunikation till prenumerant/medlem och erbjuda de prenumeranter/medlemmar som man kan identifiera ett mer anpassat erbjudande. Rule kommer därför som en del av detta uppdrag att för Personuppgiftsansvariges räkning behandla personuppgifter. 

 • Skyddet för Personuppgiftsansvariges kunders personliga integritet är av stor etisk och kommersiell betydelse för Personuppgiftsansvarige, därför ska Personuppgiftsbiträdet (Rule) behandla personuppgifterna i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och branschnormer. 

Personuppgiftsbiträdets (Rule) åtaganden 

 • Personuppgiftsbiträdet och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som från tid till annan lämnas av Personuppgiftsansvarige. 
 • Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och eventuellt tillämpliga föreskrifter och branschnormer. 
 • Personuppgiftsbiträdet får endast samla in personuppgifter i enlighet med instruktioner utfärdade av Personuppgiftsansvarige. Då Personuppgiftsbiträdet endast levererar verktygen för insamlingen av personuppgifter så är det Personuppgiftsansvariges ansvar att särskilt se till att erforderliga samtycken inhämtats av registrerade och att de erhåller information i enlighet med personuppgiftslagens krav. Personuppgiftsbiträdet ska på begäran av Personuppgiftsansvarige utan dröjsmål överlämna de uppgifter Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna visa att de registrerade informerats, för de fall som Personuppgiftsbiträdet innehar dessa uppgifter. 
 • Personuppgiftsbiträdet ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt Dataskyddsregleringen för att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Personuppgiftsbiträdet ska då särskilt iaktta vid var tid gällande utfärdade allmänna råd eller andra föreskrifter såsom Datainspektionens allmänna råd "Säkerhet för personuppgifter" eller andra föreskrifter som ersätter de förutnämnda. 
 • För det fall att registrerad, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör behandling av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet hänvisa till Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig instruktion från Personuppgiftsansvarige. 
 • Misstänkter Personuppgiftsbiträdet att personuppgiftsdata hamnat hos obehörig part måste Personuppgiftsbiträdet meddela Personuppgiftsansvarige omgående (inom 24 timmar från upptäckten). 
 • Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att de personuppgifter som hanteras behandlas inom EU/ESS. (Host Irland)'

Sekretess 

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att inte till tredje man lämna ut eller på annat sätt röja information om behandling av personuppgifter som omfattas av information som Personuppgiftsbiträdet erhållit. Personuppgiftsbiträdet åtar sig vidare att inte utnyttja personuppgifterna för egna ändamål. 

Immateriella rättigheter m.m 

Samtliga immateriella rättigheter till samlingen av personuppgifter tillkommer Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsansvarige upplåter endast en icke-exklusiv rätt för Personuppgiftsbiträdet att nyttja personuppgifterna för utförandet av uppdrag.

Force majeure 

Ingen av parterna ansvarar för skada eller försening, som uppkommer till följd av arbetskonflikt, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför sådan parts kontroll. 

Kontakta support@rule.se för en kopia av personuppgiftsbiträdesavtalet i sin helhet.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss