Designtips vid mallar

English and på svenska:

Att få till det där snygga och perfekta utskicket är i grunden en enkel sak men på grund av varierande CSS-stöd i olika mailklienter kan det vara bra att vara medveten om en del detaljer. För att få ditt utskick att fungera bra i så många mailklienter och enheter som möjligt hänvisar vi er till punkterna nedan:

 • Om du vill ha en skräddarsydd mall från oss är det bra om vi får underlaget som en Photoshop-fil. Det gör att vi kan få ut typsnitt, storlekar och marginaler direkt från underlagen. 
 • När vi får in PSD underlag kommer vi vid detta läge informera om eventuella tekniska restriktioner.
 • Vi kommer sedan kommunicera eventuella korrigeringar som du som kund behöver göra i underlaget.
 • Maxbredden på ditt email bör inte överstiga 660 pixlar. Då fungerar det bra i alla mailklienter.
 • För att bilder ska se bra ut i mindre enheter är det bra om de har en maxbredd på 640 pixlar.
 • Endast vanliga webbtypsnitt som Times New Roman, Arial och Verdana stöds i text. Det går att använda exempelvis Google Fonts men stödet är inte 100%. Läs mer om webbsäkra typsnitt.
 • Eftersom mallarna görs i tabeller är det bra att utgå från ett rutnät/grid, där varje block passar oberoende av blocket ovan eller under.
 • De flesta mailklienter är inte kompatibla med bakgrundsbilder så använd bakgrundsfärger istället.
 • Stödet för video i email är litet och risken att ditt utskick klassas som spam ökar om det innehåller Flash och/eller JavaScript. Använd istället en animerad gif-bild eller länka en bild på videospelaren till videon. För ett utförligt exempel, se vårt blogginlägg om video i nyhetsbrev
 • Tänk på att CSS3 och HTML5-delar som till exempel border-radius, box-shadow eller @font face inte har något större stöd.
 • De flesta mailklienter blockerar automatiskt bilder och ersätter dem med en tom ruta. Så när du laddar upp bilder till ditt utskick, glöm inte att sätta en alt-text på bilden så den eventuellt tomma rutan får en beskrivande text.
 • Text & bilder som ligger över en annan bild fungerar inte.
 • Låt inte dina prenumeranter behöva ladda in stora email. Tänk därför på storleken på bilder. Några 100kb per bild funkar fint.Vid frågor om mallar och restriktioner kontakta oss på support@rule.se

ENGLISH:

Design tips at templates

Getting that nice and perfect mailing is basically a simple thing, but due to varying CSS support in different mail clients, it may be good to be aware of some details. To get your mailing to work well in as many mail clients and devices as possible, please refer to the points below:

 • If you want a custom template from us, it is good if we get the data as a Photoshop file. This allows us to extract fonts, sizes and margins directly from the underlayers.
 • When we receive the PSD data we will at this point inform about any technical restrictions.
 • We will then communicate any corrections that you as a customer need to make in the documentation.
 • The maximum width of your email should not exceed 660 pixels. Then it works well in all mail clients.
 • For images to look good in smaller units, it is good if they have a maximum width of 640 pixels.
 • Only common web fonts like Times New Roman, Arial and Verdana are supported in text. For example, Google Fonts can be used, but the support is not 100%.
 • Since the templates are made in tables, it is good to start from a grid / grid.
 • Most mail clients are not compatible with wallpapers, so use background colors instead.
 • Support for video in email is small and the risk that your mailing is classified as spam increases if it contains Flash and / or JavaScript. Instead, use an animated GIF image or link an image to the video player to the video.
 • Keep in mind that CSS3 and HTML5 parts such as border radius, box-shadow or @font face do not have much support.
 • Most mail clients automatically block images and replace them with an empty box. So when uploading pictures to your mailing list, don't forget to put an alt text on the image so the possibly empty box will have a descriptive text.
 • Text & images over another image do not work.
 • Don't let your subscribers load large emails. Therefore, consider the size of images. Some 100kb per picture works fine. For questions about templates and restrictions contact us at support@rule.se

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss